خرید،فروش واجاره تخته وبشگه بنایی بصورت روزانه وماهانه