دستگاه خراطی ساده بزرگ/ طول۱۲۰ سانت/ قطر۴۵سانت/ وزن۳۰۰کیلوگرم