دستگاه کپی تراش یک کله/ وزن۲۵۰کیلوگرم/ اندازه۲۲۰در۹۰سانت/ طول ۱۲۰سانت/ قطر۳۰سانت