ضخامت سنج رنگ سنسورمجزاDT_157H ضخامت سنج رنگ روی سطوح آهنی0:Fتا2000میکرومتر