متراژ103/خواب2/طبقه5/ساله17/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ