متراژ108/خواب2/طبقه14/ساله7/بدون اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ