متراژ110/خواب2/طبقه4/ساله23/اسانسور*انباری*بالکن*پارکینگ