متراژ113/خواب2/طبقه10/ساله10/اسانسور*انباری*پارکینگ