متراژ127/خواب3/طبقه4/ساله22/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ