متراژ130/خواب3/طبقه4/ساله6/اسانسور*انباری*بالکن*پارکینگ