متراژ143/خواب3/طبقه3/ساله20/بدون اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ