متراژ148/خواب3/طبقه6/ساله21/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ