متراژ165/خواب3/طبقه8/ساله25/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ