متراژ268/خواب3/طبقه5/ساله10/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ