متراژ75/خواب1/طبقه7/ساله14/اسانسور*انباری*بالکن*پارکینگ