متراژ80/خواب2/طبقه3/ساله15/بدون اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ