‌واردکننده دارچین قلم ظرف ۱۰۰ گرمی (تولیدکننده و واردکننده مواد غذایی ضامن)