کانیار تجهیز ایمن( وارد کننده  و تولید کننده ی سیستم های مغناطیسی)