۱۰۳متر/۲خواب/۱۵ساله/ط۴/متری 35,922,000 م /پارکینگ/انباری