12,600,000,000 تومان
کد آگهی: 35485
۴۲ متری/ط ۳/متری ۳۰۰م