۶۵متر/۱خواب/سال ۱۳۹۳/متری ۱۹۵م/طبقه ۱/آسانسور/پارکینگ