۷۷ متری/ ۲خواب/ ۱۵ ساله/ طبقه ۷/ متری ۷۴ میلیون/ آسانسور/پارکینگ