190 متری/13 سال/ 3 سال/ط 9/آسانسور /پارکینگ /انباری