220 متری/متری115 م/3خواب/5 ساله/ط 5/پارکینگ/آسانسور/انباری